Lönesamtal - det viktigaste instrumentet för lyckad lönesättning

Möjligheten att använda lönesättningsinstrumentet som ledningsverktyg ökar i takt med att avtalen på arbetsmarknaden ger större och större utrymme för enskilda chefer att agera. I de moderna avtalen sker överenskommelse om lön och övriga anställningsvillkor mellan medarbetare och chef direkt och de fackliga organisationerna ges möjlighet till inverkan endast på övergripande lönepolicyfrågor.

För att lyckas med detta nya sätt att använda sig av löneinstrumentet som ledningsverktyg ställer större krav på cheferna. De behöver kunskap om avtalens innehåll, den lokala lönepolicyn och lönebildningen, färdighet att genomföra lönesamtal, samt civilkurage att göra genomarbetade bedömningar av medarbetarna.

Lönesamtalen har alla förutsättningar att vara chefernas välkomna verktyg för att leda verksamheten. Flera tecken visar istället på motsatsen. Cheferna värjer sig och vill helst att någon annan tar omaket att bedöma med-arbetarens prestation och meddela lön.
Istället för att sprida positiv energi, så skapar lönesamtalet missförstånd, tappade sugar och kritik.

Hur kan man då säkra att lönesamtalen har förutsättningar att bli det positiva, energiskapande ledningsverktyg som det kan vara. Några viktiga förutsättningar är att chef och medarbetare måste kunna stödja sig på kända kriterier på vad som belönas i den aktuella organisationen, vilka mål som uppnåtts under året och vara förberedda på en diskussion om framtiden.
Men detta räcker tyvärr inte. Ett lönesamtal har också en emotionell agenda. Den andra delen av att säkra ett bra lönesamtal är att medvetandegöra och helst träna även dessa sidor. Utgångspunkten är en god självkännedom om sitt eget förhållningssätt i svåra samtal. Det gäller att både ha empatisk förmåga och att vara konsekvent. Kunna stå fast vid en bedömning, men samtidigt vara lyhörd för de signaler till utveckling som finns hos medarbetaren.

Vidare är det viktigt med kollegialt stöd. Det finns framgångsrika exempel där man från centralt håll satsat på att stödja de lönesättande cheferna. Stödet har kommit från såväl kollegor, överordnade chef som från externa konsulter.
Ett bra lönesamtal är därmed den viktigaste framgångsfaktorn med det viktiga ledningsinstrument som individuell lönesättning utgör. Lönesättningsprocessen blir effektiv och medarbetaren vet varför lönen är som den är.
Detta i kombination med att lönen idag skall vara individuell och differentierad, ökar behovet av utbildning för organisationens ledare såväl i lönebildning, utarbetande av mål för lönesättningen, lönekriterier, som i metodik för genomförande av lönesamtal.

a