Ledningsgrupper

Läser en artikel i Veckans Affärer med rubriken På fel spår, varannan ledningsgrupp fungerar inte. I artikeln står att läsa att endast 49% av cheferna tycker att ledningsgruppen fungerar som ett team i Sverige. Vidare anser cheferna att delarna prioriteras på bekostnad av helheten, att man är osäkra på sin roll samt att man vill ha bättre styrning och struktur. Slutligen konstaterar man att endast 40% av ledningsgrupperna arbetar för att utveckla sin förmåga som team. Länge var begreppet ledningsgrupp förbehållet de högsta nivåerna i olika typer av organisationer. En koncernledning formerade en ledningsgrupp, en bolags- eller verksledning likaså. Men någonting har hänt. Numera organiserar sig chefer på alla nivåer i de allra flesta typer verksamheter i mer eller mindre regelbundet återkommande möten. Dessa möten går ofta under namnet ledningsgrupp. Vi ser fenomenet i såväl varu- som i tjänsteproducerande företag, i både offentlig och privat verksamhet. Hur kommer det sig då att ledningsgrupper blivit så vedertaget i våra olika organisationer? Sannolikt har det att göra med att komplexiteten har ökat och att behovet av samordning och kommunikation i ledningen har ökat i takt med det. Fenomenet tycks alltså vara väl spritt vid det här laget. Hur ser då erfarenheterna ut i Ledningsgrupperna? Ja, våra erfarenheter stämmer bra med det man sett i ovan nämnda artikel. Många vittnar om oklarheter kring syfte och vad gruppen har att avhandla. Man beskriver möten som huvudsakligen kommer att handla om cykelställs placeringar eller möten där enskilda chefer har dolda agendor där man använder sig av ledningsgruppen som en arena för att på olika sätt förhandla sig till fördelar för den egna verksamheten.  Vidare hör vi ofta beskrivningar av maktobalanser och subgrupper inom ledningsgruppen, en känsla av att de viktiga diskussionerna och besluten fattas någon annanstans och vid andra tillfällen. Vissa chefer som ingår i en alltför stor ledningsgrupp menar att det är ett utslag av den högste chefens ovilja att stöta sig med vissa och för säkerhets skull tar med alla. Inte sällan är det också i de grupperna som det utkristalliseras mindre och mer exekutiva ledningsgrupper. När detta är outtalat blir det förvirrat och frustrerat. Går det då att få ledningsgrupper att fungera? Ja, absolut! Genom att arbeta med ledningsgruppens struktur, roller och ansvar och naturligtvis gruppens dynamik kan man uppnå väl fungerande och produktiva ledningsgrupper.

a